SOSYAL POLİTİKALAR

-Sağlık Hizmetleri

Erişilebilir, sağlık altyapısını güçlendiren, hasta memnuniyetini arttıran, tıp çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma standartlarını iyileştiren politikalar; tüm paydaşların aktif katılımı da sağlanarak hayata geçirilecektir. Özellikle son dönemde tıp doktorları ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin sürekli hâle gelmesi, kamusal hizmet standartlarının değişmesi gerekliliği kadar sağlık hizmetlerinde güvenliğe dayalı yasaların oluşturulmasını da zaruri kılmaktadır. Sağlık hakkı her insan için aynı önemdedir; dolayısıyla özel hastaneler standardında kamu hastanelerinin donatılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için sağlık çalışanlarının, çalışma saatleri, özlük hakları ve ücretlerinde iyileştirmeler ivedilikle hayata geçirilecektir. Önleyici sağlık hizmetleri ve tamamlayıcı tıp çalışmaları desteklenecek, hasta hakları titizlikle korunacaktır.

-Eğitim Hizmetleri

Ezberci eğitim ve geleneksel yöntemler geride bırakılarak çağdaş, bireyi merkeze alan, çoğulculuğu ve demokrasiyi içselleştiren bir müfredata sahip, ihtiyaçlara cevap olan ve en önemlisi bilimsel boyutu güçlü bir model tüm paydaşların iş birliği ile ülkemize kazandırılacaktır. Eleştirel düşünme becerisini kazanmış, teknolojiyi doğru şekilde kullanan, ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve en önemlisi yurttaş bilinci olan özgür bireyler yetiştirmek eğitim politikalarımızın temelini oluşturacaktır. Türkiye’nin Sesi Partisi eğitim hakkını vazgeçilemez bir insan hakkı olarak görür ve hiçbir gerekçeyle engellenmesine müsaade etmez. Eğitimin ideolojik amaçlar yerine toplumsal dayanışma ve yurttaşlık bilincine dayalı, temel hak ve özgürlükleri önemseyen, sistemin bilimin ve sanatın gelişime açık bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir. Eğitim, sosyal güvence altına alınarak imkânı olmayan herkesin eğitim giderleri her kademede kamu kaynakları ile karşılanacaktır.

Türkiye’nin Sesi Partisi olarak iş gücü piyasasının gerekleri ve nüfus doğrultusunda kalifiye eleman yetiştiren yükseköğretim kurumlarının arttırılmasını hedeflemekteyiz. Her kente üniversite politikasının sonucu olarak mezun enflasyonu yaşanmaktadır. Her kentte bulunan üniversitelerin bölge üniversitelerine bağlanarak ihtisas bölümlerinin adil bir şekilde paylaşılması sağlanacaktır. Düşük kapasiteli vakıf üniversitelerindeki kontenjanlar minimum düzeye düşürülerek kamusal eğitimin güçlenmesine imkân sağlanacaktır.

Eğitimde politikalarımız bölgesel farklar ve dinamikler doğrultusunda yapılandırarak fırsat eşitliğine katkı sağlanacaktır.

-Dezavantajlı Gruplar

Temel hak ve özgürlükleri esas almak suretiyle, dezavantajlı toplumsal grupların anayasadan doğan haklarını hiçbir baskı hissetmeden kullanabildiği, sosyal ve siyasal alana etkin bir şekilde katılmalarını da sağlayacak uygulamalar tüm paydaşların görüşleri ve beklentileri doğrultusunda yapılandırılarak hayata geçirilecektir. Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımı, ülkemizin sosyal refahını da belirleyen bir göstergedir. Bu yönüyle hem sosyal hizmet alanında hem de sosyal fonların kullanımı noktasında objektif koşullar belirlenerek politikalar yasal altyapıya kavuşturulacaktır. İstihdam ve kamu hizmetlerine erişilebilirlik noktasında gerçekleştireceğimiz uygulamalar ile yaşamı birlikte daha elverişli hâle getireceğiz.

-İstihdam

Anayasal hak olan çalışma hakkını kullanmak isteyen yurttaşlarımızın, taleplerini karşılayacak çok yönlü istihdam biçimlerine ağırlık vererek esnek çalışma usulünü sömürüye yol açmayacak şekilde yapılandıracağız. Güvenceli istihdamı kural, esnek çalışmayı istisna olarak kabul edeceğiz. Ucuz iş gücüne karşı yaygın istihdam ve iş kanunundaki boşlukları, emeğin lehine yeniden yapılandırarak emeğin karşılığı olan adil ücrete dayalı politikalar hayata geçirilecektir.

Özel çalışma büroları ve aracıların korunduğu güncel yasa lağvedilerek emeği koruyan, kayıtlı çalışmadan taviz vermeyen ve emeğin karşılığına denk gelecek ücret tüm paydaşların katılımıyla yasal altyapıya kavuşturulacaktır.

-Gençlik

Gençlerimizin evrensel değerleri içselleştirmiş, hoşgörülü, kendisini güncelleyen ve teknolojiyi etkin kullanan bireyler olarak sosyal ve siyasal alanda özne olmalarını istiyoruz. Gençlik politikamız, gençlerin eşit vatandaşlık kapsamında imkânlara erişimini sağlayan, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alan ve sosyal ve kültürel olarak dünya vatandaşı olmalarına dönüktür.

Gençleri siyasetin oy deposu olarak değil, her alanda ülkemize katkı sağlayan dinamik bir grup olarak görüyoruz. Bu bağlamda öncelikle gençlerin kaliteli eğitim, istihdam ve kendi yeteneklerine uygun kendilerini geliştirmelerine dönük kamusal politikalar paydaşların da katılımıyla hayata geçirilecektir.

-Kadın

Kadın politikalarımızı, kadının siyasal ve sosyal alana etkin katılımını esas alarak istihdamda eşit yer alabildiği ve en önemlisi kadına karşı şiddetin sıfırlandığı bir modeli esas alarak yine kadınların katılımıyla yapılandıracağız.

Partimiz kamu çalışanlarında ve yetkili makamlarında, nitelikleri uygun olmak koşulu ile yüzde elli kadın kotası uygular. Bu amaçla kamu çalışanlarının yüzde ellisi kadın oluncaya kadar, işe alımlarda kadınlara pozitif ayırımcılık uygular.

Partimiz; çoğulcu demokrasi, toplumsal cinsiyet, karar süreçlerine katılım gibi süreçler hakkında ulusal ve sosyal medya araçları dâhil, tüm eğitim ve bilgilendirme araçlarını kullanarak toplumu sürekli bilinçlendirir ve bilgilerini günceller.

Kadın cinayetlerinin en önemli sebebinin aile içinde tekrarlanan şiddet olduğu ortaya konmuştur. Bu durumda çözümün en önemli ayağı tekrarlanan şiddeti engellemektir.

Aile içi şiddet mağdurlarının gerektiği gibi korunamadığı, uygulayıcılar tarafından mevzuatın tam olarak uygulanamadığı en çok şikâyet edilen hususlardır.

Mevzuatta yapılacak değişiklere ek olarak aile içi şiddete müdahale eden personel uzmanlaşmış ve bu konuda uzman kişilerden seçilecektir.

Şiddettin önlenmesi için proaktif yaklaşımla kolluk güçleri ve adli mekanizmalar etkin ve zamanında işletilecektir.