Demokratik Siyaset

Katılımcı ve müzakereci demokrasi
Yerelden merkeze yapılanan demokrasi
Şeffaflık ve hesap verebilir siyaset
Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa
Güçlü bir sivil toplum

Hürriyet ve Özgürlük

Adalet ve liyakat
Özgürlük ve sosyal adalet
Farklılıklara saygı
İnanç ve vicdan hürriyeti
Denge ve denetlemenin eksiksiz uygulanması

Eşitlik

Fırsat eşitliği
Cinsiyet eşitliği
Eksiksiz şekilde uygulanan “güçler ayrılığı”
Eşit vatandaşlık

Refah Düzeyi Yüksek Toplum

Devletini öncelikli ve kamusal görevi olan eğitim, sağlık ve güvenliğin hizmet alımı, düşük gelirli vatandaşlar ile esnafın geliri doğrultusunda vergilendirilmesi sağlanmalıdır.

Halkın Sesi ve Altınçağ

Siyasi Partiler ve Sivil Toplum

SES

Temel Hak ve Özgürlükler

SES

Dış Politika ve Uluslararası İliştiler

SES

Kürt Sorununun Çözümü

SES

Türkiye’de, Değişime Acil İhtiyaç Duyulan Konular!

%0

Eğitim

%0

Maliye ve Ekonomi

%0

Adalet Anlayışı ve Mekanizması

%0

Çevre ve Şehircilik, İklimlendirme Çalışmaları

Daha Onurlu ve Birlikte Yaşayacağımız Bir Türkiye İçin

Siyasi Partiler Kanunu

Mevcut Siyasi Partiler Kanunu ile partiler; merkeziyetçi, lider odaklı ve üyelerin iradesini delegelere bağlayan temsilî bir kurum noktasındadır. Bu konudaki görüşümüzü okuyunuz.

Sivil Toplum Örgütleri

Sivil toplum sadece karar alıcılara yönelik baskı gruplarından ibaret olmayıp denge ve denetleme görevini de katılımcı demokrasinin gereği olarak yerine getirir. Sivil toplumun niteliğinin artması için gerekli yasal altyapı kurularak genişletilecektir.

Fikir, İfade, Basın Özgürlüğü ve Gösteri Hakkı

Fikir, ifade ve basın özgürlüğü bir rejimin demokratik karakterini yansıtan en önemli göstergedir.
Türkiye’nin Sesi Partisi olarak fikir, ifade ve basın özgürlüğünü katılımcı demokrasi için önemli görüyor; bu hakların kullanımı noktasında yurttaşlarımızın özgürce davranabileceği bir düzeni vazgeçilmez olarak görüyoruz.

İnanç ve Vicdan Özgürlüğü

Din ve vicdan özgürlüğü, bütün inançlara eşit davranan ve inanmayanların da inanmama hakkını da gözetecek şekilde devlet güvencesi altında olmalıdır. Devletin görevi, eşit haklara sahip yurttaşların din ve inançlarının gereğini hiçbir endişe ve korkuya kapılmadan her türlü baskıdan uzak ve barış içinde yaşamasını sağlamaktır.

Ana Dili Eğitimi

Anadili sadece bir dilin kullanımı ile sınırlı olmayıp dilin sahibi olan toplumun kültür, edebiyat ve tarihinin saklandığı bir hafızadır. Bu yönüyle de resmî dil yanında vatandaşların anadilini de öğrenmelerini, geliştirmelerini ve kullanmalarını sağlamak demokratik devletin görevidir.

Devletin diğer görevi de anadillerinin bilim dili olarak eğitim süreçlerinde yer almasını sağlamaktır.

Dış Politika

Barışçıl dış politika araçlarını çeşitlendirmek ve güçlendirmek;
Çok taraflı diplomasiye öncelik vermek;
Uluslararası hukuka, evrensel insan haklarına ve toplumsal meşruiyete dayanan dış politika;
Sorunların ve krizlerin diplomasi yoluyla barışçı şekilde çözümüne öncelik veren dış politika…

Kamu Yönetimi

Etkin, kolay erişilebilir ve vatandaşların memnuniyetine dayalı bir kamu yönetim sistemi için tüm kurumları da içine alan bir reformu hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

Yerel Yönetim

Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinde bürokrasi azaltılacak, vatandaşların etkin ve öngörülebilir süre ve maliyetle hizmet alması sağlanacak ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının önündeki engeller ortadan kaldırılacaktır.

Merkezi Yönetim

Terfi sisteminde hizmet, eğitim ve yazılı sınav araçları kullanılırken mülakat ile işe alım ve terfi mutlak surette yasaklanacaktır. Kamu çalışanı işe girdiğinde hangi koşullarda, kaç yıl sonra hangi kademeye geleceğinin kariyer planını yapabilecek ve bunun güvencesi devlet olacaktır.

Türkiye'nin Sesi Partisi

Türkiye’nin Sesi Partisi