Demokrasi

Hukuk devleti, devletin birey karşısındaki gücünün sınırlanmasının kabul gördüğü devlettir.
Türkiye’nin Sesi Partisi, tüm kurum ve kurallarıyla demokrasinin toplumsal düzen olmasının mücadelesini yürütür ve demokrasiyi savunur. Demokrasi, halkın egemenliğine dayalı, hiçbir çoğunluğun çiğneme hakkına sahip olmadığı temel hak ve özgürlükler rejimidir. Demokrasinin en temelinde, farklılıkları ne olursa olsun tüm insanların eşit değer taşıdığı, her yurttaşın devlet ve toplum yönetimini etkilemede ve katılımda eşit hakka sahip olduğu inancı yatar.
Demokrasi aynı zamanda özgürlükle iç içedir. Düşünce, tartışma, örgütlenme, toplantı özgürlükleri olmadan demokrasi olmaz. Sık sık otoriter baskı rejimleri de kendini demokrasi olarak tanıtır ancak bu rejimler gerçek bir demokrasi değildir. Türkiye’nin Sesi Partisi özgürlükçü demokrasiyi savunur. Siyasi düşünce, inanç, etnik köken veya başkaca her açıdan çoğunluktan farklı eşit yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini korunması, demokratik toplumun ayrılmaz parçasıdır. Demokrasi, sadece halkın devlet yönetimine katılma aracı değildir; aynı zamanda toplum içindeki tüm ilişkileri şekillendirmesi gereken bir dünya görüşü ve değerler sistemidir. Demokratik dünya görüşü iş yerinden ekonomiye, kurumların işleyişine ve toplumsal ilişkilerin diğer alanlarına yayılmalıdır.
Demokrasi, farklı kesimlerin görüşlerinin ve çıkarlarının müzakere edildiği bir zemindir. Herkes kendi görüşlerini ve çıkarlarını savunma hakkına sahip olduğu kadar diğerlerinin görüşlerini dinleme, diğerlerinin demokratik haklarına saygı duyma ve hoşuna gitmese de alınan kararlara uyma sorumluluğu da taşır.
Güçlü toplum, ancak böyle bir katılımcı ve müzakereci demokrasi anlayışıyla hayata geçirilebilir. Türkiye’nin Sesi Partisi, bugün sahip olduğumuz gelişmiş teknolojik olanaklardan yararlanarak katılımcı ve müzakereci demokrasinin yayılmasının ve güçlenmesinin önünü açacaktır. Bazı durumlarda demokrasi, haksızlıkları ve gerginlikleri önlemekte başarılı olamayabilir ancak bu çelişkileri aşmanın yolunu demokratik yöntemler içinde kalarak bulmak her zaman mümkündür. Demokraside toplumsal değişimin ve büyük sorunları aşmanın yolu köklü siyasal reformlardan geçer. Köklü reformlar yaparak değişime inanmak, demokratik siyasetin daha iyi bir gelecek yaratabileceği inancını da temsil eder. Demokrasi, yurttaşların sorunlarını kendi elleriyle çözebilme ve kendi geleceğini şekillendirme yeteneğine inancı ifade eder. Demokrasi çoğulcu yönetim ile sağlanabilir. Çoğulcu yönetimde vatandaşların seçme haklarını kullanırken iradelerinin oluşumunda, bilgi edinme yolundaki her türlü engel ve çarpıtma ortadan kaldırılır. Böylelikle seçmen iradesi en sağlıklı şekli ile yönetime yansıtılır.